รับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ส.ส.ท เปิดช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ตามช่องทางด้านล่างนี้

คำชี้แจง

โปรดระบุรายละเอียด ข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ (ถ้ามี) รายละเอียดเหตุการณ์ พฤติการณ์ วัน เวลา สถานที่ ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้ถูกร้องเรียน

PNG, JPG, PDF ขนาดไม่เกิน 10MB

ข้อมูลร้องเรียน